คุณสุภาพร เพ็งโนนยาง

ผู้จัดการด้านการพัฒนาศักยภาพ
และรณรงค์เชิงนโยบาย

คุณสุภาพร เพ็งโนนยาง เริ่มการทำงานด้านเอชไอวีมาตั้งแต่ปี 2549 ด้วยการเป็นวิทยากรการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการให้การปรึกษาโภชนา การสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและบริหารจัดการโครงการ Thai-Australian Collaboration in HIV-Nutrition (TACHIN) และโครงการต่อขยายไปยังประเทศ สปป ลาว (Lao-TACHIN) คุณสุภาพรมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการทำงานด้านการจัดบริการเอชไอวีในชุมชนร่วมกับองค์กรชุมชนและกลุ่มประช ากรหลัก ผ่านการดำเนินโครงการตรวจเร็วรักษาเร็ว (Test and Treat) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจรักษาในกลุ่มประชากรหลัก และร่วมพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพที่นำโดยกลุ่มประชากรหลัก (key population- led health services, KPLHS) ในประเทศไทย และภายใต้บทบาทรองหัวหน้าโครงการ USAID Community Partnership ระหว่างปี 2560-2563 คุณ สุภาพรได้ร่วมบริการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพและรับรองสมรรถนะอาสาสมัค รองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อให้บริการเอชไอวีและรณรงค์เชิงนโยบายจนสามารถ ทำให้กระทรวงสาธารณสุขออกกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนอาสาสมั ครองค์กรภาคประชาสังคมให้บริการด้านเอชไอวีได้สำเร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน คุณสุภาพรเป็นผู้จัดการด้านการพัฒนาศักยภาพและรณรงค์เชิงนโยบาย ของสถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) บทบาทหลัก คือ บริหารจัดการศูนย์สนับสนุนด้านวิชาการ ENGAGE ซึ่งเป็นศูนย์ที่ทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนชั้นนำในประเทศไทยและมุ่งหวังให้บริการวิ ชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่สนใจ และการพัฒนาศักยภาพและรับรองสมรรถนะการให้บริการเอชไอวีและโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแ ปซิฟิค นอกจากนั้น คุณสุภาพรยังรับผิดชอบด้านการรณรงค์เชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการปเลี่ยนแปลงนโยบายและขยายบริการ KPLHS

Scroll Up