สื่อและ

GALLERY

September 20, 2023

เวทีเปิดใช้งานระบบ CLSP จังหวัดที่ 3 :กรุงเทพมหานคร

September, 20 2023 | เวทีเปิดใช้งานระบบ CLSP จังหวัดที่ 3 :กรุงเทพมหานคร

เวทีเปิดใช้งาน ระบบการเฝ้าระวังและตอบสนองประเด็นปัญหาสุขภาพโดยชุมชน Community-led Surveillance and Preparedness (CLSP) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ชุมชนริมทางด่วนบางนา เขตบางนา
ชุมชนจุลพงษ์ เขตบางขุนเทียน

August 29 - 31, 2023

Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH)

August, 29 – 31 2023 | Young People First!

Regional Conference on the humanization of healthcare for Young Priority Populations.

August 28, 2023

Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH)

August, 28 2023 | Catriona Gray x Tangerine Clinic

Catriona Gray x Tangerine Clinic Fan Meeting

April 25-26, 2023

Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH)

April, 25-26 2023 | Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH)

ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านเอชไอวี วัณโรค และโรคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ IHRI ได้จัดประชุมหารือ “วางแผนดำเนินงานพัฒนาระบบที่จะนำไปสู่การมีระบบสุขภาพของไทยที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน หรือ Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH)” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม สปสช. และองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 60 คน เข้าร่วมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่ระบบบริการสุขภาพที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งต้องมีกลไกรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พร้อมปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนได้ทันท่วงที สามารถรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งมีการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนได้อย่างแท้จริง นำไปสู่ ระบบบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่มีความเสมอภาคโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง หรือ Equitable Humanized Health Care

December 1, 2022

U=U: Equal healthcare system for all, people living with HIV equal everyone

December 1, 2022 | U=U: Equal healthcare system for all, people living with HIV equal everyone

The event was held on December 1, 2022 in order to demonstrate Thailand’s commitment in advocating U=U as a main strategy to end AIDS, through public communication and together commit that healthcare system must be equal for all and people living with HIV equal everyone. It hopes that this will raise public awareness adopting U=U messages, as an alternative perception of HIV, to combat stigma and discrimination related to HIV and gender diversity.

October 18, 2022

ผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

October 18, 2022 |ผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

ผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง Safe Sex การป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ Chemsex รวมถึงสุขภาพคนข้ามเพศ และการใช้ฮอร์โมนอย่างถูกวิธี ช่วงท้ายของกิจกรรม ผู้เข้าประกวดฯ ยังได้ใช้บริการที่คลินิกแทนเจอรีนเพื่อตรวจสุขภาพ และเยี่ยมชมการทำงานของคลินิกแทนเจอรีนอีกด้วย

October 5, 2022

IHRI และ พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิกและทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

October 5, 2022 | IHRI และ พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิกและทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชม IHRI และ พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก

September, 2022

IHRI provided technical support to FHI 360 Papua New Guinea September, 2022 | IHRI provided technical support to FHI 360 Papua New Guinea Our Program Manager for Implementation Science, Rena Janamnuaysook, together with FHI 360 and USAID – US Agency for International Development provided technical assistance on PrEP to healthcare providers and the communities in Papua New Guinea under #EpiCProject funded by #USAID and #PEPFAR.

September, 2022

โรงพยาบาลนำร่อง U=U

September, 2022 | โรงพยาบาลแห่งนำร่อง U=U

IHRI ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายเอชไอวีเอดส์ประเทศไทย และผู้แทนจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้านการขับเคลื่อนงานเอชไอวีได้ร่วมเวทีประชุมชี้แจงโครงการ U=U เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี เพศสภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรหลัก และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน U=U เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะเร่งรัดสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย

September 26, 2022

IHRI with Thailand Community Think Tank Advisory Board September 26, 2022 | IHRI with Thailand Community Think Tank Advisory Board IHRI ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาคลังสมองชุมชน (Thailand Community Think Tank Advisory Board) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ “ตัวตน โครงสร้าง กรอบการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของคณะคลังสมองชุมชน” ที่มีองค์ประกอบของกลุ่มคนทำงานด้านประชาสังคมและนักวิชาการ

September 20, 2022

IHRI with LADDERS September 20, 2022 | IHRI with LADDERS Colleagues from USAID Local Assistance to Develop and Deliver Excellence, Resilience, and Sustainability in Vietnam (LADDERS) visited IHRI and Pribta Tangerine Clinic to learn from our experience on operating Tangerine Clinic and maintaining service quality and sustainability as a one-stop service.

September 9, 2022

community-based organization ทั้ง 16 แห่งยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนต่อเลขาธิการ สปสช. September 9, 2022 | Community-based Organization ทั้ง 16 แห่งยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนต่อเลขาธิการ สปสช. ตัวแทนจากองค์กรชุมชน (community-based organization) ทั้ง 16 แห่ง (ภายใต้โครงการ EpiC 10 แห่ง และ โครงการ Global Fund 6 แห่ง) ที่ผ่านเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมบริการของ สปสช. ได้เข้ายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนต่อเลขาธิการ สปสช. แทนการทำสัญญารายปีตามเดิมที่เคยทำอยู่ และจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

September 1, 2022

IHRI with EpiC teams from Cambodia and the Philippines September 1, 2022 | IHRI with EpiC teams from Cambodia and the Philippines EpiC teams from Cambodia and the Philippines visited IHRI to exchange experiences in implementing programs especially on PrEP and transgender services and the teams also visited Pribta Tangerine Clinic.

December 1, 2022

U=U: Equal healthcare system for all, people living with HIV equal everyone

December 1, 2022 | U=U: Equal healthcare system for all, people living with HIV equal everyone

The event was held on December 1, 2022 in order to demonstrate Thailand’s commitment in advocating U=U as a main strategy to end AIDS, through public communication and together commit that healthcare system must be equal for all and people living with HIV equal everyone. It hopes that this will raise public awareness adopting U=U messages, as an alternative perception of HIV, to combat stigma and discrimination related to HIV and gender diversity.

October 18, 2022

August 29-31, 2022

a training on Strengthening Comprehensive Healthcare for Transgender People

August 29-31, 2022 | A training on Strengthening Comprehensive Healthcare for Transgender People

IHRI led by Dr. Jakkrapatara Boonruang, Kritima Samitpol and Pintusorn Getwongsa conducted a training on Strengthening Comprehensive Healthcare for Transgender People through the Tangerine Academy in Ho Chi Minh City, Vietnam on August 29 – 31, 2022. This activity was funded by USAID PATH STEPS Project.

August 29, 2022

IHRI with Ministry of Health, community-based organizations and USAID from Nepal

August 29, 2022 | IHRI with Ministry of Health, community-based organizations and USAID from Nepal

Ministry of Health, community-based organizations and USAID from Nepal visited IHRI and Pribta Tangerine Clinic and exchanged opinions on transgender clinic set up.

August 26, 2022

การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์

August 26, 2022 | การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์

IHRI และ พริบตาแทนเจอรีน คลินิก ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย แพทย์อาสา RSA นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสา RSA และ ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักอนามัย และทีม RSA ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนในเรื่อง การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ และยังได้ร่วมเยี่ยมชมคลินิกอีกด้วย

August 22 – 26, 2022

The 1st Asia Regional PrEP Champions Project

August 22 – 26, 2022 | The 1st Asia Regional PrEP Champions Project

IHRI welcomed participants from Nepal and the Philippines to the 1st Asia Regional PrEP Champions Project. They were the first of the four countries to join a 5-day training from August 22- 26, 2022 at IHRI to empower key population members, health providers and government representatives to scale up PrEP services delivery in Nepal and the Philippines.

August 25 – 26, 2022

Competent and Comprehensive Transgender Care ครั้งที่ 1

August 25 – 26, 2022 | Competent and Comprehensive Transgender Care ครั้งที่ 1

ดร. พญ. นิตยา ภานุภาค นพ.จักรภัทร บุญเรือง และคุณกฤติมา สมิทธิ์พล จาก IHRI เข้าร่วมบรรยายและดำเนินรายการเวทีเสวนา “การให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ แบบไหนที่คุณอยากเห็น?” ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

August 24, 2022

Community-led Monitoring (CLM)

August 24, 2022 | Community-led Monitoring (CLM)

IHRI นำโดยผู้อำนวยการบริหาร พญ.นิตยา ภานุภาค ในฐานะหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินงานโครงการ และร่วมขับเคลื่อน CLM ของประเทศเพื่อสนับสนุนบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการจัดบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน

August 17, 2022

IHRI to attend the EpiC HIV Philippines Conference on Transgender Health and Clinical Services Innovations

August 17, 2022 | IHRI to attend the EpiC HIV Philippines Conference on Transgender Health and Clinical Services Innovations

Dr. Nittaya Phanuphak, Khun Rena Janamnuaysook and Dr. Jakkrapatara Boonruang represented IHRI to attend the EpiC HIV Philippines Conference on Transgender Health and Clinical Services Innovations to expand transgender-competent care into HIV services for transgender people.

August, 2022

IHRI at AIDS 2022 in Montreal, Canada

August, 2022 | IHRI at AIDS 2022 in Montreal, Canada

IHRI colleagues presented our excellent programs at AIDS 2022 in Montreal, Canada.

July 19-20, 2022

Act On It: ทำไป เล่าไป ชุมชนกับโควิด19

July 19-20, 2022 | Act On It: ทำไป เล่าไป ชุมชนกับโควิด19

เครือข่ายคอมโควิด ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ ‘Act on it: ทำไป เล่าไป ชุมชนกับโควิด-19’ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจให้กับสังคมเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ได้โดยปราศจากความกลัว การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ

June 15, 2022

Welcome Dr. Chris Beyrer, the Director of Duke Global Health Institute

June 15, 2022 | Welcome Dr. Chris Beyrer, the Director of Duke Global Health Institute

Dr. Chris Beyrer, the Director of Duke Global Health Institute, and his colleagues from John Hopkins Bloomberg School of Public Health, Emory University Rollins School of Public Health, the Thailand MoPH-US CDC Collaboration in Asia and Silom Community Clinic visited IHRI office and Pribta Tangerine Clinic.

March 7, 2022

ประชุมสามัญประจำปี 2565

March 7, 2022 | ประชุมสามัญประจำปี 2565

ทีมบริหารมูลนิธิ IHRI ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์หญิงเพชรศรี ศิรินิรันดร์ อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์ และแพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ เพื่อร่วมรับฟังและพิจารณาการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปีที่ผ่านมา และทิศทางของการทำงานในปีนี้

March 1, 2022

#ZeroDiscriminationDay 2022

March 1, 2022 | #ZeroDiscriminationDay 2022

IHRI จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความเข้าใจ ไม่ตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติ

September 23, 2020

PrEP in the City Launch September 23, 2020 |PrEP in the City Launch Thailand’s first PrEP campaign for transgender women is now launched.

September 21-22, 2020

Lessons learned on Transgender Health Program meeting September 21-22, 2020 | Lessons learned on Transgender Health Program meeting On 21-23 September 2020, the Lesson Learned Meeting was conducted on September 21-23, 2020 for CBOs to revisit the program’s objectives, reflect on previous performance and develop action plans and strategies to improve the transgender health program.

September 14-15, 2020

IMG_1048

September 14-15, 2020 | Transgender Compotent Care Training  

Thailand’s first training on Transgender-compotent Care, in collaboration with CETH (Center of Excellence in Transgender Health), Chulalongkorn University

August 30, 2020

ENGAGE certification ceremony

August 30, 2020 | ENGAGE certification ceremony  

The certificate presentation ceremony for the first class of civil society health volunteers who are key population (KP) lay providers and have passed the training and competency certification under the curriculum, “HIV Prevention and Treatment,” under the USAID Community Partnership (ENGAGE) project.