ร่วมงานกับเรา

นโยบาย

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี

เป็นผู้นำด้านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆ เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อให้บุคลากรขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับภูมิภาคด้านการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า 

เป็นองค์กรที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลและเปิดโอกาสให้กับคนที่ต้องการแสดงและพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริงและเต็มที่ รวมถึงคนที่ต้องการความท้าทาย และ ความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆ กับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

รับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน ล่าสุด เปิดรับสมัคร

09 ก.พ. 2564

30 Apr 21

09 ก.พ. 2564

30 Apr 21

09 ก.พ. 2564

30 Apr 21

09 ก.พ. 2564

30 Apr 21

05 Apr 21

30 Apr 21