นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย ไอเอชอาร์ไอ เพื่อช่วยพัฒนาการให้บริการบนเว็บไซต์ และช่วยให้ท่านได้รับบริการที่ดี โดยในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์นี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุกกี้จะไม่ทำให้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่านเสียหายและไม่มีไวรัสใดๆ ทั้งสิ้น

ความยินยอม

การเข้าชมเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ใช้คุกกี้ตามนโยบายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยบันทึกไว้ในอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสาร (อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) ที่ท่านใช้งานในขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ ไอเอชอาร์ไอ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

คุกกี้จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัด วันและเวลาเข้าสู่เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ตโดเมน และ ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเชื่อมโยงเข้า-ออกจากเว็บไซต์ของ ไอเอชอาร์ไอ ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานในการเข้าสู่เว็บไซต์

ประโยชน์ของคุกกี้

ไอเอชอาร์ไอ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์และให้บริการแก่ท่าน ทำให้ท่านมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ ตลอดจนใช้คุกกี้ในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ข้อมูลของคุณจะถูกใช้โดย ไอเอชอาร์ไอ เท่านั้น

การปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้โดยเข้าไปกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อหยุดการทำงานของคุกกี้ และการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในอนาคต ซึ่งท่านอาจปิดการทำงานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้

โปรดทราบว่าหากท่านปิดการทำงานของคุกกี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านอาจไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของ ไอเอชอาร์ไอ ทั้งหมดหรือบางส่วน

หากท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

โปรดทราบว่านโยบายคุกกี้ฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งอาจลิงก์มายังเว็บไซต์ของ ไอเอชอาร์ไอ ไอเอชอาร์ไอ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และท่านควรต้องศึกษานโยบายคุกกี้ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลภายนอกอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

ไอเอชอาร์ไอ อาจปรับปรุงเปลี่ยแปลงนโนยายคุกกี้ตามโอกาสเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไอเอชอาร์ไอ

ขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโนบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว

 

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2565