pr-ep-0240

งานของเรา

การให้บริการสุขภาพที่นำโดยกลุ่มประชากรหลัก

KPLHS สามารถเติมเต็มช่อวว่างของการให้บริการได้อย่างไร?

ช่องว่างของการให้บริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลัก การให้บริการสุขภาพที่นำโดยกลุ่มประชากรหลัก
การเข้าถึง
 • สถานที่ให้บริการไม่สะดวกต่อกา รเข้าถึง และมีเวลาเปิด- ปิดจำกัดซึ่งไม่สอดคล้องต่อวิถีชีวิ ตของกลุ่มประชากรหลัก
 • สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในจุด Hotspot ของกลุ่มประชากรหลัก
 • มีเวลาเปิด- ปิดที่เหมาะสมแก่กลุ่มประชากรหลัก และในรูปแบบ one-stop service
ความพร้อม
 • ผู้ให้บริการมีอัตรากำลังและเวลาไม่เพียงพอต่อการให้บริการอีกทั้งไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
 • ไม่มีช่องทางในการติดตามผู้รับบริการที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสหรือไม่กลับมาตรวจเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง
 • รูปแบบการบริการไม่ยึดกลุ่มประ ชากรหลักเป็นศูนย์กลาง เช่น ไม่มีการตรวจวัดระดับฮอร์โมน คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพัน ธ์ และการลดอันตรายจากการใช้ยา เสพติด
 • มีผู้ให้บริการเพียงพอ
 • มีการบริการที่เหมาะสมและตอบส นองต่อความต้องการของกลุ่มประ ชากรหลัก เช่น การให้บริการฮอร์โมน
การยอมรับ
 • ผู้ให้บริการขาดความเข้าใจวิถีชีวิตและบริบทของกลุ่มประชากรหลัก บ่อยครั้งส่งผลให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อพนักงานบริการหรือผู้ใช้สารเสพติด
 • ผู้ให้บริการบางรายมีความลังเลที่จะเสนอเพร็พเป็นอีกทางเลือกนอกจากการใช้ถุงยางอนามัยสืบเนื่องจากการตีตราที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศ
 • ผู้ให้บริการผ่านการฝึกอบรมและ ได้รับการรับรองโดยสามารถให้บ ริการอย่างเป็นมิตร มีความเข้าใจไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติ
คุณภาพ
 • ผู้ให้บริการขาดทักษะในการให้บ ริการที่ครบกระบวนการ R-R-T- T/P-R
 • ผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมสามารถให้บริการด้านเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานแห่งชาติของสาธารณสุข
 • ให้บริการอย่างเหมาะสมพร้อมด้ว ยชุดบริการที่ครบกระบวนการ R- R-T-T/P-R

KPLHS site expansion

ความสำเร็จของการรณรงค์เชิงนโยบาย

IHRI มีเป้าหมายในการจัดตั้งและขยายบริการ KPLHS ไปยังพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านเอชไอวีทั่วประเทศ ด้วยการทำงานร่วมกันกับ USAID และ 3 องค์กรผู้นำชุมชนแห่งประเทศไทยได้แก่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) มูลนิธิเอ็มพลัส (Mplus) และมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) ร่วมด้วยแผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) IHRI ได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและจัดหลักสูตรอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ ชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี

โดยความพยายามของเราได้นำมาสู่ก้าวย่างสำคัญ เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้รับรองระเบียบกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชก รรม กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้แก่ผู้ให้บริการด้านเอชไอวีของ KPLHS โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ความสำเร็จนี้ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรที่เกี่ยวของในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายเพื่อสนับสนุนระเบียบดังกล่าว

ต่อมาในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2563 มีการพัฒนามาตรฐานการประเมินและรับรองเฉพาะโรคด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทา งเพศสัมพันธ์ สู่ชุมชน รวมถึงพัฒนาแผนการดำเนินงานระดับชาติของเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โดยระเบียบดังกล่าวยังทำให้เจ้าหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภา ครัฐและนำไปสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันเอชไอวีอย่างยั่งยืน                                                                                           

Related materials:

Download Community-led Health Services Factsheet ที่นี่

Download KP led PrEP factsheet ที่นี่     

อ้างอิง:

Vannakit R, Andreeva V, Mills S, Cassell MM, Jones MA, Murphy E, Ishikawa N, Boyd MA, Phanuphak N. Fast-tracking the end of HIV in the Asia Pacific region: domestic funding of key population-led and civil society organisations. Lancet HIV 2020; 7(5): e366-e72.

Vannakit R, Janyam S, Linjongrat D, Chanlearn P, Sittikarn S, Pengnonyang S, Janamnuaysook R, Termvanich K, Ramautarsing R, Phanuphak N, Phanuphak P. Give the community the tools and they will help finish the job: key population-led health services for ending AIDS in Thailand. J Int AIDS Soc 2020; 23(6): e25535.

Wongkanya R, Pankam T, Wolf S, Pattanachaiwit S, Jantarapakde J, Pengnongyang S, Thapwong P, Udomjirasirichot A, Churattanakraisri Y, Prawepray N, Paksornsit A, Sitthipau T, Petchaithong S, Jitsakulchaidejt R, Nookhai S, Lertpiriyasuwat C, Ongwandee S, Phanuphak P, Phanuphak N. HIV rapid diagnostic testing by lay providers in a key population-led health service programme in Thailand. J Virus Erad. 2018;4(1):12-15.