เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการมูลนิธิ

Dr-petsri

Petchsri
Sirinirund

ประธานกรรมการ

Thanyawee

Thanyawee
Puthanakit

รองประธานกรรมการ

Kath

Kath
Khangpiboon

รองประธานกรรมการ

ronnapoom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รณภูมิ สามัคคีคารมย์

กรรมการและเหรัญญิก

Nittaya

แพทย์หญิงนิตยา
ภานุภาค

กรรมการและเลขานุการ