เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการมูลนิธิ

แพทย์หญิง
เพชรศรี ศิรินิรันดร์

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ

รองประธานกรรมการ

อาจารย์เคท
ครั้งไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รณภูมิ สามัคคีคารมย์

กรรมการและเหรัญญิก

แพทย์หญิงนิตยา
ภานุภาค

กรรมการและเลขานุการ