เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการมูลนิธิ

Petchsri
Sirinirund

ประธานกรรมการ

Thanyawee
Puthanakit

รองประธานกรรมการ

Kath
Khangpiboon

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รณภูมิ สามัคคีคารมย์

กรรมการและเหรัญญิก

แพทย์หญิงนิตยา
ภานุภาค

กรรมการและเลขานุการ