เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

บุคลากรหลัก

น.พ. สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์

ผู้จัดการโครงการวิจัยเชิงคลินิก
ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน

ผู้จัดการด้านการพัฒนาศักยภาพ
และรณรงค์เชิงนโยบาย

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาอาวุโส

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยและนโยบาย

ดร. มาร์ค เดอ ซูซา

ที่ปรึกษาอาวุโส ห้องปฏิบัติการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยและนโยบาย

ดร. มาร์ค เดอ ซูซา

ที่ปรึกษาอาวุโส ห้องปฏิบัติการ