นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) (Privacy Policy)

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ไอเอชอาร์ไอ) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่เยี่ยมชมหรือติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ ไอเอชอาร์ไอhttps://ihri.org/ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ไอเอชอาร์ไอ เว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล ชื่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านขอรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไอเอชอาร์ไอ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ อายุ ความชอบ หรือความสนใจ
  3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ ไอเอชอาร์ไอ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน
    บางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมเบราว์เซอร์ โดเมนเนม (Domain Name) หน้าเว็บที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น
  4. ไอเอชอาร์ไอ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ ไอเอชอาร์ไอ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ไอเอชอาร์ไอ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ สมัครงาน หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมของ ไอเอชอาร์ไอ เท่านั้น
  2. ในกรณีที่ ไอเอชอาร์ไอ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกอื่นเพื่อให้ดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นต้น ไอเอชอาร์ไอ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวต้องจัดเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของ ไอเอชอาร์ไอ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไอเอชอาร์ไอ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น ชื่อ, นามสกุล และข้อความ เป็นต้น ไอเอชอาร์ไอ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว อาทิเช่น Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น / การตั้งรหัส เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่เข้าถึงข้อมูลได้

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” หรือ Cookie คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการเรียกใช้งานคุกกี้จะทำให้เว็บไซต์ ไอเอชอาร์ไอ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้ออกจากโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน หรือท่านปิดการอนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้งานคุกกี้แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจำคุณลักษณะของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ทั้งนี้ ไอเอชอาร์ไอ จะนำข้อมูลที่คุกกี้ที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ ไอเอชอาร์ไอ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ ไอเอชอาร์ไอ ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ไอเอชอาร์ไอ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ไอเอชอาร์ไอ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ ไอเอชอาร์ไอ

การติดต่อกับ ไอเอชอาร์ไอ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไอเอชอาร์ไอ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ ไอเอชอาร์ไอ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ หัวข้อ “ติดต่อเรา”