คุณรพี ไตรชวโรจน์

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

คุณรพี ไตรชวโรจน์ เป็นผู้จัดการห้องปฏิบัติการของ IHRI หรือสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (ท.น. เลขที่ 1856) ได้เริ่มทำงานด้านวิจัยด้านเอชไอวีตั้งแต่ปี 1993 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) โดยมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านอณูชีววิทยาและคุณลักษณะทางชีววิทยาของเชื้อเอ ชไอวี มีประสบการณ์ในงานเอชไอวีทั้งทางด้านการศึกษาเอชไอวีวัคซีนและการศึกษาการ ติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลัน นอกจากนี้ คุณรพียังมีความเชี่ยวชาญงานด้านสารพันธุกรรมและภูมิคุ้มกันวิทยาของเชื้อที่ก่อให้ โรคไวรัสตับอักเสบและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย ซึ่งมีผลให้ได้รับการรองรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากลจากวิท ยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกันหรือ College of American Pathologists (CAP) ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา

คุณรพีจะนำประสบการณ์ดังกล่าวมาเพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการของ IHRI ให้ได้รับการรองรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพของบริการอย่างมีคุณภาพต่อไป

เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

Scroll Up