วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมแมนดาริน ปทุมวัน คณะเลขาโดย IHRI ได้จัดประชุม “คณะทำงานคลังสมองชุมชนย่อยประเด็นไวรัสตับอักเสบซี (Thailand Community Think Tank Working Group on Hepatitis C Virus) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอที่มาของคณะทำงานคลังสมองชุมชนย่อยชุดนี้ พร้อมอภิปรายกรอบและกลยุทธ์การดำเนินงานในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวกับการจัดระบบบริการไวรัสตับอักเสบซีในประเทศไทย อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันระบบสุขภาพประชาชนให้เกิดขึ้นได้จริง โดยมีผู้ร่วมคณะทำงานฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานประเด็นไวรัสตับอักเสบซีจากหลายภาคส่วน เช่นแพทย์ผู้ให้บริการสุขภาพ นักวิชาการและกลุ่มคนทำงานด้านประชาสังคม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย