เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development – USAID) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH – U.S. CDC Collaboration) และกรุงเทพมหานคร พร้อมได้รับความร่วมมือจากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดงานเปิดตัวโครงการรณรงค์ระดับชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้การเข้าถึงยาป้องกั นก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP หรือ เพร็พ) ในกลุ่มหญิงข้ามเพศในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ PrEP in the City โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือการสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับเพร็พ และเป็นการรณรงค์ให้หญิงข้ามเพศเข้าถึงเพร็พ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์เพื่อลดอัตราการติ ดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประชากรกลุ่มหลัก โดยโครงการนี้ถือเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับเพร็พในหญิงข้ามเพศโครงการแรกในประ เทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งส่งเสริมสภาวะแวดล้อมในสังคมให้หญิงข้ามเพศใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเ องมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างการมีตัวตนและลดการเลือกปฏิบัติต่อหญิงข้ามเพศในสังคมอีกด้วย

Professor Emeritus Dr. Praphan Phanuphak, Senior Research and Policy Advocacy Advisor at IHRI, noted that in his 30 years of combatting HIV, this is considered the largest PrEP campaign targeting transgender women. He hoped that the campaign will become the first of many more awareness campaigns to come. Rena Janamnuaysook, Program Manager for Transgender Health of IHRI, highlighted that although PrEP had been introduced in the National Guidelines on HIV/AIDS Diagnosis and Treatment five years ago, the current PrEP uptake among Thai transgender women is only at 5%. The low uptake is due to limited knowledge and awareness of PrEP. This campaign will be the key in empowering transgender women to take charge of their sexual health.

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดโครงการรณรงค์ฯ ว่า กระทรวงสาธารณสุขพร้อมจะทำงานกับทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน ในการส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงบริการเอชไอวีและบริการสุขภาพอื่นๆ ของคนข้ามเพศ

Steven G. Olive ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ได้ร่วมกล่าวในพิธีเปิดและชื่นชมความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของประเทศไทยในการสนั บสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพของชุมชนหญิงข้ามเพศเพื่อยุ ติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี และความร่วมมืออย่างจริงจังของรัฐบาลไทย ที่ดำเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยเข้าถึงการบรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไป

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การสร้างความตระหนักรู้เรื่องเพร็พในกลุ่มหญิงข้ามเพศเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะสนับ สนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 แพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กรุงเทพมหานคร ในฐานะหนึ่งในเมืองที่เข้าร่วมโครงการ Fast Track City Initiative ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเร่งรัดยุติปัญหาเอดส์ในระดับโลก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์นี้

ในงานนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยและสนับสนุนนโยบาย สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ได้กล่าวว่า จากการทำงานในวงการเอชไอวีมาเกือบ 30 ปี โครงการรณรงค์ฯ เกี่ยวกับเพร็พนี้ นอกจากจะเป็นการรณรงค์ที่ใหญ่ที่สุด ยังเป็นโครงการรณรงค์ฯ แรกที่ทำขึ้นมาสำหรับหญิงข้ามเพศในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ แพทย์หญิง นิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ยังได้กล่าวว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้เริ่มนำเพร็พเข้าสู่แนวทางการดูแลป้องกันและรักษาเอชไอวีตั้ งแต่ 5 ปีก่อน แต่ในปัจจุบันพบว่ามีหญิงข้ามเพศที่ได้รับเพร็พเพียง 5% เท่านั้น เนื่องจากยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเพร็พอยู่อีกมาก โครงการรณรงค์ฯ นี้จึงมีความสำคัญมากในการส่งเสริมให้หญิงข้ามเพศหันมาสนใจสุขภาพของตนเอง มากขึ้น

สำหรับงานเปิดตัวโครงการครั้งนี้ มีผู้มีชื่อเสียงในวงบันเทิงเข้าร่วมด้วย อาทิ คุณโม จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน ปี 2559 ได้แสดงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ และขอขอบคุณทางสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวีที่ได้เล็งเห็นถึงควา มสำคัญต่อสุขภาพของหญิงข้ามเพศ และได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพในคนข้ามเพศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชากรกลุ่มดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบอย่างสูงจากเ อชไอวีในประเทศไทย คุณแคนดี้ กุลชญา ตันศิริ ผู้ชนะจากรายการ เดอะเฟซไทยแลนด์ 5 และคุณเฟม วรณัน นลัทวรสกุล เน็ตไอดอล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและแสดงความยินดีที่ได้เป็นตัวแทนหญิงข้ามเพศจากทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆ หญิงข้ามเพศให้หันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังหวังว่าโครงการรณรงค์ฯ

นี้จะช่วยลดทัศนคติเชิงลบของสังคมที่มีต่อเอชไอวีอีกด้วย ในขณะที่ คุณเจนนี่ ปาหนัน นักแสดงและพิธีกร ไม่สามารถมาร่วมเปิดตัวโครงการรณรงค์ฯ ได้ แต่ได้ส่งวีดีโอเพื่อร่วมแสดงความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการรณรงค์ฯ นี้จะช่วยสร้างแนวโน้มในเชิงบวกให้เพื่อนๆ หญิงข้ามเพศได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนและคนที่ตัวเองรักพร้อมกับเห็นความสำคัญของเพร็พมากยิ่งขึ้น

สามารถรับชมคลิปวีดีโอแคมเปญ PrEP in the City ได้ที่นี่ : https://www.youtube.com/watch?v=OQT0pVHVFFg&t=1s

PrEP in the City Launch