คุณศิริพร
โนนน้อย

ผู้จัดการโครงการวิจัยเชิงคลินิก

คุณศิริพร โนนน้อย มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการวิจัยทางคลินิก ศึกษาเชิงการรักษาและการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีมามากกว่า 20 การศึกษาวิจัย คุณศิริพร รับผิดชอบในการประสานงานและติดตามการทำวิจัยในสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย เช่นการวิจัยที่ได้รับทุนจาก NIH เรื่องการรักษาด้วยยาด้วยต้านไวรัสและการเริ่มและหยุดยาในผู้ใหญ่ (การศึกษา Staccato และ SMART) เป็นต้น

งานปัจจุบันของคุณศิริพร มุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้ประสานงานการศึกษาวิจัยโครงการ HPTN 083 และงานวิจัยทางคลินิกอื่นๆ คุณศิริพรมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกา รศึกษาวิจัย การเตรียมความพร้อมของสถานที่วิจัย การจัดการและอำนวยความสะดวกในการประชุม ฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาในชุมชนและติดตามกิจกรรมการศึกษาวิจัย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องระหว่างทีมที่ทำวิจัยและตามข้อกำหนดของ HPTN ส่วนกลาง

นอกจากนี้คุณศิริพรเป็นผู้ประสานงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำสถาบันและประสานงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนคุณศิริพรมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนดูแลและจัดทำเอกสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามแผนการมีส่วนร่วมของชุมชน

Scroll Up