10 ตุลาคม 2565 IHRI ขอขอบคุณ นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และคณะ ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม