รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน PrEPower Designathon ตลอดเดือนตุลาคม 2566

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขัน PrEPower Designathon ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้มวลชนมีส่วนร่วมในการออกแบบชุดบริการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้เพร็พอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

IHRI ร่วมหารือกับเครือข่ายคนทำงานประเด็น HIV ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

 8 กุมภาพันธ์ 2566 – พญ.นิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) นำทีม IHRI

Read More

IHRI จับมือชุมชนริมทางด่วนบางนา สร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนจนเมือง

12 กุมภาพันธ์ 2566 – พญ.นิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหารและทีม IHRI ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

Read More

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวีร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Read More

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

25 พฤศจิกายน 2565 – Tangerine Clinic ภายใต้การบริหารของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ได้จัดงานฉลองครบรอบ 7

Read More

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

10 พฤศจิกายน 2565 – ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานในกลุ่มประชากร MSM/TG/SW, PWID และ Migrant ร่วมอบรมการใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน

Read More

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว”

Read More