การติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวีระดับโมเลกุล

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ เครื่องมือสำคัญของสาธารณสุขอย่างหนึ่งในการควบคุมโรคระบาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้วคือระบบติดตามตรวจสอบการติดโรคในประเทศเพื่อศึกษาแนวโน้มของการระบาด การติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวีก็เช่นเดียวกัน ระบบการติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวี (หรือ HIV surveillance) ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อรายใหม่

Read More

ผู้มีเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงต่อโควิด-19 สูง

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีเอชไอวีจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า 15,000 คน องค์การอนามัยโลกสรุปว่าเอชไอวี มีความสัมพันธ์อย่างเป็นอิสระต่อการป่วยโควิด-19 รุนแรง หรือการป่วยที่มีอาการสาหัส

Read More
Scroll Up