วันที่ 1 ธันวาคม 2565 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวีร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์เรื่อง U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก
 
ผู้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ภาคประชาสังคม เพื่อย้ำแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เรื่อง U=U เป็นกลยุทธ์หลักในการยุติเอดส์ ผ่านการสื่อสารอย่างกว้างขวาง และผ่านการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของประชาชน และสาธารณะ โดยมุ่งหวังที่จะใช้การสื่อสารเรื่อง U=U (Undetectable = Untransmittable) หรือตรวจไม่พบไวรัลโหลด = ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีให้ใครไม่ได้ ในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวีในความหมายใหม่ เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอและเพศสภาพทุกรูปแบบ
 
นอกจากนี้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และผู้แทนจากสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ยังร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอีกด้วย