สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวีขอแนะนำคู่มือการให้บริการสุขภาพคนข้ามเพศฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งจัดทำโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวีและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงในการดูแลและให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศแบบองค์รวม โดยคู่มือฉบับนี้มีทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ให้บริการทางสุขภาพในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง นักวิจัย ชุมชนคนข้ามเพศและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

อ่านฉบับภาษาอังกฤษได้ที่นี่ > คู่มือการให้บริการสุขภาพคนข้ามเพศประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ พิมพ์ครั้งที่ 1 (2564)

อ่านฉบับภาษาไทยได้ที่นี่ > คู่มือการให้บริการสุขภาพคนข้ามเพศประเทศไทย ฉบับภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 (2563)