ผู้จัดการส่วนระดมทรัพยากรและพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

คุณวราภรณ์ โพธิผละ เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการขับเคลื่อนและพัฒนาทรัพยากรของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินของโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ในระยะเฉียบพลัน และ โครงการวิจัยย่อยที่เกี่ยวข้องของหน่วยวิจัย SEARCH คุณวราภรณ์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี และ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ โดยเริ่มการทำงานที่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ก่อนที่จะมุ่งความสนใจไปที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งได้มีประสบการณ์การทำงาน 21 ปี กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในระดับนานชาติที่หลากหลายประเภททั้งองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา, กฎหมาย และ การวิจัยทางการแพทย์

คุณวราภรณ์มีความสนใจในแนวคิดเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะองค์กรในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ดังนั้นจึงได้ศึกษาเพิ่มในระดับปริญญาเอกในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมทางการบริหารรวมทั้งระบบการวัดผลงานของกิจการเพื่อสังคมและเพื่อการขยายกิจการเพื่อสังคมอีกด้วย

Scroll Up