น.พ. สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์

ผู้จัดการโครงการวิจัยเชิงคลินิก
ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน

เป็นแพทย์วิจัยของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย นพ.สมชาย เป็นสูติ- นรีแพทย์ที่เริ่มทำงานด้านเอชไอวีตั้งแต่ปี 1994 และได้ทำงานด้านการวิจัยในเอชไอวีตั้งแต่ปี 1996

งานวิจัยด้านเอชไอวีเริ่มที่การศึกษาด้านระบาดวิทยาของเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ที่ติ ดเชื้อเอชไอวี และต่อมามุ่งที่การศึกษาด้านระบาดวิทยาของการติดเชื้อระยะเฉียบพลันในกลุ่มประช ากรเสี่ยง เช่น ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สตรีข้ามเพศ และพนักงานบริการหญิง นพ.สมชาย เคยทำงานด้านการออกแบบบริการเพื่อป้องกันเอชไอวีในประชากลุ่มเสี่ยงเป็นเวลาห ลายปี

งานปัจจุบันมุ่งที่การศึกษาการติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลันและการรักษาที่มุ่งสู่เป้าหมายการหายขาด

เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

Scroll Up