คุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข

ผู้จัดการโครงการฝ่าย
สุขภาพประชากรข้ามเพศ

คุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข เป็นนักรณรงค์หญิงข้ามเพศ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการฝ่ายสุขภาพประชากรข้ามเพศ ของมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี คุณรีน่ามีส่วนสำคัญในการก่อตั้งคลินิกแทนเจอรีน ซึ่งถือเป็นคลินิกสุขภาพของคนข้ามเพศที่ให้บริการนำโดยคนข้ามเพศแห่งแรกในภูมิ ภาค

คุณรีน่ายังบริหารโครงการและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในประชากรข้ามเ พศและประชากรหลักต่าง ๆ พร้อมทั้งยังให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์ก รภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ คุณรีน่าเคยทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการเอชไอวีในกลุ่มป ระชากรหลัก ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และยังร่วมก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับคนข้ามเพศโดยคนข้ามเพศในปร ะเทศไทย คุณรีน่าจบการศึกษาปริญญาโทด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร

เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

น.พ. สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์

ผู้จัดการโครงการวิจัยเชิงคลินิก
ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน

Scroll Up