คุณพีระพร
แก้วอ่อน

ผู้จัดการแผนกติดตาม
งานวิจัยเชิงคลินิก

เป็นผู้จัดการแผนกติดตามงานวิจัยเชิงคลินิกของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้ านเอชไอวี (IHRI) ที่มีที่ทำการอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย คุณพีระพร ได้เริ่มทำงานด้านเอชไอวีตั้งแต่ปี 2005 มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในการเป็นผู้ตรวจสอบโครงการวิจัย เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพสำหรับโครงกา รวิจัยทางคลินิก สามารถบริหารจัดการให้โครงการวิจัยดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและ ยังสามารถประสานงานด้านงานเอกสารกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

งานปัจจุบันมุ่งเน้นที่การควบคุมคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิกด้านการป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวี โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรชุมชนในการให้บริการ ตรวจเอชไอวีและตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ยาเพร็พ/เป๊บ ยาต้านไวรัสเพื่อการรักษา และยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

Scroll Up