ผู้จัดการแผนกวางแผน
และวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

คุณมาริสา สงวนความดี เป็นผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจของ IHRI หรือสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ได้เริ่มทำงานด้านพัฒนาสังคมตั้งแต่ปี 2004 คุณมาริสามีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการ การติดตามและประเมินผล วางแผนกลยุทธ์ในโครงการต่างๆ ในองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 15 ปี โดยทำงานด้านสาธารณสุขเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโครงการภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ที่องค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คุณมาริสายังมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนเพื่อการทำงานด้านสุขภาพ โดยสนับสนุนการพัฒนากลไลด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่อการทำงานด้านสุขภาพขององค์กรภาคประชาสังคม

คุณมาริสามีความสนใจในการทำงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อนำรายได้จากการเสนอสินค้าหรือบริการขององค์กร มาแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

Scroll Up