ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
 

เป็นผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) โดยร่วมงานกับ IHRI ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 ดูแลและรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการออฟฟิศทั่วไป ด้านจัดซื้อจัดหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานะการเป็นมูลนิธิ

คุณจุฑามาศเริ่มต้นอาชีพโดยทำงานในสายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภา คเอกชนและต่อมาได้ร่วมงานกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศอีก 2 องค์กรในสายงานทรัพยากรมนุษย์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะของคุณจุฑามาศคือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กร ซึ่งเธอมีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้ างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

น.พ. สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์

ผู้จัดการโครงการวิจัยเชิงคลินิก
ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน

Scroll Up