25 พฤศจิกายน 2565 – Tangerine Clinic ภายใต้การบริหารของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ได้จัดงานฉลองครบรอบ 7 ปีของการก่อตั้งคลินิกเพื่อสุขภาพคนข้ามเพศแห่งแรกของเอเชีย โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มอบปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ระบบสุขภาพของกรุงเทพมหานครที่คนข้ามเพศเข้าถึง นอกจากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ที่ปรึกษาอาวุโส IHRI และยังเป็นผู้ก่อตั้งคลินิกแทนเจอรีน เล่าประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งคลินิกแทนเจอรีน ซึ่งในขณะนั้นเป็นคลินิกสุขภาพคนข้ามเพศแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ คุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข ผู้จัดการโครงการ IHRI ยังได้นำเสนอผลงานที่ผ่านมาของคลินิกแทนเจอรีน ซึ่งได้ให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศกว่า 5,000 คน ทั้งคนข้ามเพศที่เป็นคนไทยและต่างชาติ นับเป็นคลินิกคนข้ามเพศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

คลินิกแทนเจอรีนนั้น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้ IHRI ผ่านการสนับสนุนขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนข้ามเพศที่มีอยู่จำกัด โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพทางเพศ เอชไอวี และการใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ อีกทั้งการตีตราและการเลือกปฏิบัติทางอัตลักษณ์ทางเพศที่ยังมีอยู่ในระบบบริการสุขภาพของประเทศ คลินิกแทนเจอรีน มีความโดดเด่นในเรื่องของการให้บริการที่ครอบคลุม โดยใช้หลักผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนข้ามเพศที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการในคลินิก ร่วมกับแพทย์และพยาบาล ปัจจุบันคลินิกให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศกว่า 5,000 คน ทั้งคนข้ามเพศที่เป็นคนไทยและต่างชาติ ซึ่งถือเป็นคลินิกคนข้ามเพศที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชีย คลินิกแทนเจอรีน ยังถูกนำไปเป็นแบบอย่างของ Transgender-competent care model ในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการให้การฝึกอบรม และการเสริมสร้างศักยภาพแก่แพทย์ พยาบาลและชุมชนคนข้ามเพศ โดยได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) คลินิกแทนเจอรีนยังผลิตงานวิจัยเชิงคลินิกและเชิงปฏิบัติการที่สำคัญต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อผลักดันให้บริการสำหรับคนข้ามเพศไปอยู่ในระบบสุขภาพของประเทศไทยต่อไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข

อีเมล rena.j@ihri.org โทรฯ 09 8516 4562