สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขัน PrEPower Designathon ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้มวลชนมีส่วนร่วมในการออกแบบชุดบริการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้เพร็พอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการป้องการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มประชากร หรือชุมชน ซึ่งจะสามารถนำมาขยายผลการทำงานเพื่อให้บริการเพร็พครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในกรุงเทพมหานคร และในระดับประเทศต่อไป

รายละเอียดกิจกรรม

 1. ระยะเวลารับสมัคร
  • ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

 2. กำหนดการกิจกรรม
  • วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 – เปิดรับสมัคร
  • 3 พฤศจิกายน 2566 – Interactive Q&A และ Masterclass series เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน และบุคคลทั่วไป
  • 6-10 พฤศจิกายน 2566 – สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้องในการใช้ PrEP
  • 18 พฤศจิกายน 2566 – กิจกรรม workshop : LEGO Serious Play เพื่อหาแนวทางออกแบบการสื่อสารการใช้ยา PrEP อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 19 พฤศจิกายน 2566 – นำเสนอต้นแบบนวัตกรรม
  • 24 พฤศจิกายน 2566 ถึง 7 ธันวาคม 2566 – Crowdsourcing Period : แสดงผลงานบนสื่อสังคมออนไลน์และให้บุคคลทั่วไปร่วมให้ความเห็นเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงผลงานก่อน Pitching Day
  • 8 ธันวาคม 2566 – Pitching day นำเสนอผลงานสุดท้ายแก่คณะกรรมการ

 3. ประเภทการเข้าร่วมการแข่งขัน
  • สมัครเข้าร่วมโครงการในรูปแบบบุคคลหรือกลุ่มไม่เกิน 4 คน

 4. คุณสมบัติผู้สมัคร
  • นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ไม่จำกัดอายุในการเข้าร่วมการแข่งขัน

 5. เกณฑ์การตัดสิน / Evaluation Criteria (F-I-I-I-R)
  • FEASIBLE ผลงานต้องเกิดขึ้นได้จริงและง่ายต่อการใช้งาน
  • INNOVATIVE ผลงานต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผลงานของบุคคลหรือองค์กรอื่น
  • INCLUSIVE ผลงานต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคล เพื่อให้เป็นผลงานที่เป็นมิตรและส่งเสริมให้มีการใช้ยา PrEP อย่างมีประสิทธิภาพกับคนทุกกลุ่ม
  • IMPACTFUL ผลงานต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการสื่อสาร และสร้างการตระหนักรู้การใช้ยา PrEP อย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
  • RELEVANT ผลงานต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และการใช้ยา PrEP อย่างครบถ้วน

 6. ประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนธันวาคม 2566
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1           จำนวน 1 รางวัล          รางวัลละ 70,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล           รางวัลละ  40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล          รางวัลละ  20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย                          จำนวน 2 รางวัล          รางวัลละ  10,000 บาท

 7. สามารถสมัครเข้าโครงการได้ที่นี่ : https://forms.gle/iFgmgavrrzofsgX89

 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Email: prepower@ihri.org | Facebook: @IHRIofficial