12 กุมภาพันธ์ 2566 – พญ.นิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหารและทีม IHRI ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย หารือสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้าง “ระบบสุขภาพประชาชน” ลงพื้นที่ชุมชนริมทางด่วนบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ออกแบบระบบการดูแลสุขภาพ การสร้างระบบการส่งต่อ และกลไกในการให้ความช่วยเหลือสิทธิด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนนำร่องในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้คนจนเมืองได้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ
 
ชุมชนริมทางด่วนบางนาเป็นชุมชนแออัด มีผู้อยู่อาศัยอยู่กว่า 200 ครัวเรือน บนพื้นที่ของเอกชนประมาณ 6 ไร่ในซอยสุขุมวิท 70/2 คนในชุมชนเผชิญกับสถานการณ์ไล่รื้อที่อยู่อาศัย มีการเจราจากับเจ้าของที่ดินจนได้ที่ดินผืนใหม่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการย้ายชุมชนส่งผลให้ชุมชนมีสถานะไร้ตัวตน คนในชุมชนเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และความปลอดภัยในชีวิตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน