มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ขอขอบพระคุณ ดร. ปวเรศ บุญตานนท์และครอบครัวเป็นอย่างสูง ที่สนับสนุนเครื่อง GeneXpert เพื่อใช้สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมน้ำยาและชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ มูลค่ารวม 4,270,000 บาท