กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 -- นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแ ก่อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม ที่ผ่านการอบรมและรับรองสมรรถนะ หลักสูตร “การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี” รุ่นที่ 1 ของโครงการ USAID Community Partnership (ENGAGE) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:00 – 12:00 น. ณ ห้อง รอยัล มณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยแพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ USAID Community Partnership (ENGAGE) กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขกล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับใบประกาศนียบัตรฯ

สืบเนื่องจากกรอบยุทธศาสตร์การยุติเอดส์ของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและภาคประชาสังคมในการร่วมจัดบริการเ อชไอวี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับองค์กรชุมชนภาคีเครือข่าย อันได้แก่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และมูลนิธิเอ็มพลัส ภายใต้การสนับสนุนขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development: USAID) ได้ดำเนินโครงการ USAID Community Partnership ซึ่งเป็นการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ชุมชนเพื่อให้สามารถให้บริการเอชไอ วีในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ยุติเอดส์ของประเทศไทย และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมจัดบริการสุขภาพด้านเอชไอวีและโรค ที่เกี่ยวข้อง โครงการฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้ความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ความสำเร็จของโครงการฯ นำไปสู่การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขปี 2562 ซึ่งอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคมที่ผ่านการอบรมและรับรองสมรรถนะแล้ว สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม และทำหน้าที่ช่วยภาครัฐในการค้นหา ป้องกัน และดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ บัดนี้ มีผู้ที่รับการอบรมและผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของหลักสูตรในโครงการ ฯ รุ่นแรกแล้วจำนวน 74 คน นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของความสำเร็จของโครงการฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การป้องกัน ส่งต่อและดูแลด้านเอชไอวี” รุ่นที่ 1 นี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “จากความสำเร็จของโครงการฯ ที่สามารถพัฒนาและรับรองสมรรถนะเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคมเพื่อสามารถให้บริกา รด้านเอชไอวีได้รุ่นแรกนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการขยายบริการด้านเอชไอวีลงในชุมชนโดยชุมชน ขอขอบคุณกรมควบคุมโรคและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ผลักดันและวางแผนระ บบการพัฒนาและรับรองอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมของประเทศ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นับจากนี้กรมควบคุมโรคและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล และดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย จะยกระดับของการพัฒนาและรับรองสมรรถนะอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมนี้ใ ห้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป”

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของโครงการ USAID Community Partnership (ENGAGE) ที่ดำเนินการนำร่องพัฒนาและรับรองอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมจนสำเร็จแล ะสามารถมอบใบประกาศนียบัตรรุ่นแรกนี้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการทำงานด้านเอชไอวีของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแ ละสามารถพัฒนาต่อยอดจากบทบาทการให้บริการด้านเอชไอวี ไปขยายและปรับใช้ให้เหมาะสมได้กับชุมชนอื่นๆ และภาวะสุขภาพอื่นๆ ต่อไป เช่น วัณโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัญหายาเสพติด เป็นต้น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข กล่าวว่า การให้บทบาทองค์กรภาคประชาสังคมในการร่วมกับภาครัฐจัดบริการด้านเอชไอวี ถือเป็นนโยบายสำคัญของกรมควบคุมโรคในการวางกรอบดำเนินงานเพื่อยุติเอดส์ขอ งประเทศ ที่ผ่านมากรมฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนและจัดเตรียมดำเนินงานด้านนี้มาโดยตลอด จนสามารถออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขปี 2562 ซึ่งอนุมัติให้อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมให้บริการเอชไอวีได้ ขณะนี้กรมฯ กำลังเตรียมระบบการรับรองและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครภาคประชาสังคมของประเทศ และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้เพื่อให้ครอบคลุมองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินง านด้านเอชไอวีทั่วประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ENGAGE certification ceremony