รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน PrEPower Designathon ตลอดเดือนตุลาคม 2566

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขัน PrEPower Designathon ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้มวลชนมีส่วนร่วมในการออกแบบชุดบริการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้เพร็พอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว”

Read More

เวทีประชุมชี้แจงโครงการ U=U เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี เพศสภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรหลัก และร่วมกันวางแผนขับเคลื่อน U=U

วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา IHRI นำโดยผู้อำนวยการบริหาร พญ.นิตยา ภานุภาค ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายเอชไอวีเอดส์ประเทศไทย

Read More

สัมมนาเวทีชุมชน คาโบเทกราเวียร์แบบฉีดที่ใช้สำหรับเพร็พ เพื่อการป้องกันเอชไอวีในประเทศไทย ครั้งที่ 2

📣 ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเวทีชุมชน “คาโบเทกราเวียร์แบบฉีดที่ใช้สำหรับเพร็พ เพื่อการป้องกันเอชไอวีในประเทศไทย” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

Read More