เครือข่ายคอมโควิด ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ ‘Act on it: ทำไป เล่าไป ชุมชนกับโควิด-19’ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจให้กับสังคมเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ได้โดยปราศจากความกลัว การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผศ.นพ.ดร.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คุณ Reeta Bhatia ที่ปรึกษาด้านนโยบายอาวุโส โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ คุณเจมส์ เวย์แมน รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และตัวแทนเครือข่ายคอมโควิด

นอกจากนั้น ก่อนพิธีเปิด มีการเล่าเรื่องจากบุคคลที่ใช้โควิด-19 เพื่อเรียนรู้ตนเอง และก้าวข้ามวิกฤติบางอย่างในชีวิตทั้งในมิติของโรค และสังคม นำโดยดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

#ActOnIt #COVID19