24 สิงหาคม 2565 – ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมที่จัดบริการ HIV TB STIs HCV และ COVID-19 ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) ในพื้นที่ดำเนินโครงการ STAR 2021-23
IHRI นำโดยผู้อำนวยการบริหาร พญ.นิตยา ภานุภาค ในฐานะหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินงานโครงการ และร่วมขับเคลื่อน CLM ของประเทศเพื่อสนับสนุนบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการจัดบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมวางกรอบและกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการจาก CLM ตั้งแต่ต้นร่วมกัน

.
ที่สำคัญยิ่ง ขอขอบคุณ คุณบุษบา ตันติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค และคุณต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโครงการ มูลนิธิรักษ์ไทย ที่ได้กรุณาร่วมกล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้แนวทางที่สำคัญในการกำหนดตัวชี้วัด ที่เป็นความต้องการแท้จริงของผู้รับบริการ และการนำผลที่ได้จาก CLM เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการให้บริการและเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จะทำให้บริการสุขภาพสำหรับชุมชนมีคุณภาพ มาตรฐาน เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมต่อไป