เนื่องในวันยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ #ZeroDiscriminationDay (1 มีนาคม) สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความเข้าใจ ไม่ตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อคนที่แตกต่างไปจากเรา

กิจกรรมประกอบไปด้วยการสะท้อนเสียงชุมชน และการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริง เป็นรูปธรรม จากผู้แทนองค์กรชุมชนทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ศูนย์สุขภาพแคร์แมท เชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และคลินิกแทนเจอรีน (IHRI)  นอกจากนี้ ทาง IHRI ยังได้รับเกียรติจากคุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และ ผศ.ดร. สุนิศา สุขตระกูล จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมวิเคราะห์ความคิดและพฤติกกรรมด้านการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อนำสู่การจัดการตนเองและการจัดระบบโดยใช้หลักสิทธิมนุษยนและกฎหมาย

ช่วงสุดท้าย เป็นการประกาศหมุดหมายจากชุมชน เรียกร้องให้การตีตราและเลือกปฏิบัติจบลงที่รุ่นเรา นำโดย ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ที่ปรึกษาอาวุโส IHRI ดร. พญ. นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ผู้อำนวยการบริหาร IHRI ผู้แทน 5 องค์กรชุมชน คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และคุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการเปิดไฟฉายในโทรศัพท์มือถือ พร้อมกับการฉายภาพเคลื่อนไหวผีเสื้อ อันเป็นสัญลักษณ์ของวันยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อสื่อว่า ไฟดวงเล็กๆ เหล่านี้เปรียบเสมือนพลังเล็กๆ ของแต่ละคน เมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันแล้วจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นแสงสว่างนำทางไปสู่การยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติได้ในที่สุด

ZD 4