9 กันยายน 2565 — ตัวแทนจากองค์กรชุมชน (community-based organization) ทั้ง 16 แห่ง (ภายใต้โครงการ EpiC 10 แห่ง และ โครงการ Global Fund 6 แห่ง) ที่ผ่านเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมบริการของ สปสช. ได้เข้ายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนต่อเลขาธิการ สปสช.

ในการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ จะทำให้องค์กรชุมชนทั้ง 16 แห่งสามารถเบิกจ่ายค่าบริการ Reach, Recruit และ Retain โดยตรงจากสปสช. ได้ แทนการทำสัญญารายปีตามเดิมที่เคยทำอยู่ และจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบบริการสุขภาพที่นำโดยชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
#การให้บริการสุขภาพที่นำโดยกลุ่มประชากรหลัก #EpiC