Clinical Data Officer

หน้าที่บริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก (Clinical Data Management) ครอบคลุมตั้งแต่การติดตาม รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และมีส่วนสนับสนุนในการบริหารจัดเก็บข้อมูลไว้อ้างอิงภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่รวบรวมมาตอบคำถามงานวิจัยทางคลินิกนั้น มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และไม่มีข้อขัดแย้งกันเอง ตลอดจนมีความพร้อมส่งต่อให้แก่ผู้วิจัยใช้ในการจัดทำรายงานแก่ผู้ให้ทุน และนักชีวิสถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

– สนับสนุนการออกแบบแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล (Case Record Form: CRF) และวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ให้มีความสมบูรณ์
– มีส่วนร่วมในการออกแบบ แบบฟอร์มฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามตัวตัวชี้วัดของแต่ละโครงการวิจัย
– ชี้แจ้งวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ แก่ผู้จัดเก็บ/บันทึกข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดเก็บ/บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
– จัดให้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่พบในการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล
– ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และจัดทำ Presentation รายงานความก้าวหน้าโครงการ
– จัดเตรียมข้อมูล (Cleaning Data) งานวิจัยสำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล
– จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้วิจัยร้องขอ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

– ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชีวสถิติ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สาธารณสุข)
– มีประสบการณ์ 1 ปีในการบริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก หรืองานวิจัยด้านสุขภาพและสาธารณสุขอื่น ๆ
– มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Access etc.)
– มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี
– หากมีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมทางสถิติ เช่น STATA, R, STATA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ (HSP) และการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Functional Competency

– มีทักษะการบริหารจัดการข้อมูล
– มีทักษะด้านบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น
– มีทักษะการสื่อสารทางวาจา และการเขียนเป็นอย่างดี
– มีทักษะการนำเสนอต่อหน้าที่ประชุม
– มีความละเอียดรอบครอบ
– มีความอนทนสูง สามารถทำงานได้อย่างอิสระ พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีความเป็นมืออาชีพ

319 Chamchuri Square Building, 11st Floor, Unit 1109-1116
Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330

Only short-list candidates will be notified.

Please send your cover letter, CV and expected salary by email to: recruit@ihri.org . If you need any further information, please contact us via e-mail or phone: 02 160 5371 or visit our website at www.ihri.org 

Scroll Up