8 กุมภาพันธ์ 2566 – พญ.นิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) นำทีม IHRI ลงพื้นที่่หารือร่วมกับเครือข่ายคนทำงานเกี่ยวกับประเด็น HIV และประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมหารือ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์การทำงานประเด็น HIV รวมทั้งหารือโอกาสความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยงานที่ดำเนินงานด้าน HIV และประเด็นสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเรื่อง U=U ในสถานพยาบาลเพื่อขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติ การจัดบริการตรวจ HIV เชิงรุกในชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ การวิจัยในประเด็น Chemsex และติดตามการดำเนินงานและพัฒนาบริการด้าน HIV วัณโรค และโรคอื่นๆ โดยชุมชน

พวกเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดัน และสนับสนุนให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดนำร่องของการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ต่อการพัฒนาการบริการด้านเอชไอวีและโรคที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาซึ่งการให้บริการด้าน HIV ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงการให้บริการ HIV ได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค ซึ่งสิทธิการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ โดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ บนพื้นฐานของการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

#HealthCareisaHumanRight
#UequalsU
#CLM #CHEMSEX #IHRI #EndingDiscrimination #Healthcaresetting #Equity #Weareallhuman