IHRI นำโดยผู้อำนวยการบริหาร พญ.นิตยา ภานุภาค และทีม IHRI ขอขอบคุณทีมกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กอพ.) กระทรวงสาธารณสุข นำโดยแพทย์หญิงดารินดา รอซะ รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทีมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทยจากส่วนกลางนำโดย คุณอารี คุ้มพิทักษ์ และทีมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีระดับ ภาค/จังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่สสจ. และ สคร. ผู้รับผิดชอบงานเอชไอวีในพื้นที่ นำร่อง 5 พื้นที่ สำหรับการร่วมคณะกันไปช่วยบุกเบิกงาน U=U ทุกที่ ทั้งร่วมลงพื้นที่เพื่อเข้าพบผู้บริหารโรงพยาบาลใน 5 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ภายใต้การดำเนินงานโครงการ Using U=U to explore and address multi-level HIV-related stigma and discrimination in Thailand โดยมุ่งหวังที่จะศึกษาปัจจัยเชิงลึกที่มีผลต่อการสื่อสารเรื่อง U=U (Undetectable = Untransmittable) หรือตรวจไม่พบเชื้อ = ไม่ถ่ายทอดเชื้อ เพื่อเข้าพูดคุยและชี้แจงโครงการ และแผนการดำเนินงาน ให้กับทีมผู้บริหารโรงพยาบาล รวมถึงทีมผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานเอชไอวีในพื้นที่ดังกล่าว

โดยการเข้าพบเพื่อหารือในพื้นที่ต่างๆนั้น มุ่งหวังผสานความร่วมมือ และเพื่อค้นหา Key dialogues แนวทางการสื่อสาร U=U ของประเทศไทย บรรยากาศในทุกพื้นที่ ที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นการทำงานเรื่อง U=U มีความตื่นเต้นกับการให้คุณค่า U=U (U=U values) ที่หลากหลายกันไป โดยบุคลากรทางการแพทย์ แกนนำผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อเองและคู่ ในบริบทพื้นที่ ที่หลากหลาย บรรยากาศในการพูดคุยและเข้าพบผู้บริหารแต่ละพื้นที่ เราเห็นความตั้งใจ สนใจเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่อง U=U กับท่านผอ. รองผอ. และทีมบริหาร ทีมคลินิก ของทุกๆ รพ. เราขอชื่นชมและขอบพระคุณอย่างยิ่ง

เพื่อการสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ U=U เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวีและเพศสภาพทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับมติของ คช.ปอ. ในการใช้ U=U เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะเร่งรัดสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับความร่วมมืออย่างอบอุ่นจากทีมผู้บริหารและทีมงานในพื้นที่ ต่างซึ่ง ได้แก่.

วันที่ 5 และ 7 กันยายน พบแพทย์หญิงสุพรรณี จิรจริยาเวช โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในประเด็น U=U ที่โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ

วันที่ 15,16 กันยายน 2565 พบ นพ. ศราวุธ กันสืบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 20,21 กันยายน 2565 พบ นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 22,23 กันยายน 2565 พบ นพ.สุภาพ สำราญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 27,28 กันยายน 2565 พบ นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง

เราขอบคุณที่พยายามช่วยกันเริ่มต้น นำ U=U มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติของประเทศไทย