3 สิงหาคม 2565 – สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวีได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาศึกษาดูงานคลินิกพริบตาแทนเจอรีน และหารือถึงความร่วมมือในอนาคตในการสนับสนุนหลักสูตร Bio Design ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ศ. พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย (คณบดี) อาจารย์วิมลสิริ เหมทานนท์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) จากวิทยาลัยนานาชาติ ผศ.ดร.พญ.พัชระพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ อ.ดร.พิเชษฐ์ รื่นจิตต์ อ.ดร.ดลพร อโนภาส และ อ.นพ.ดิชพงศ์ กาญจนวาสี จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล