วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. คณะเลขานุการโดยสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาคลังสมองชุมชน (Thailand Community Think Tank Advisory Board) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ “ตัวตน โครงสร้าง กรอบการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของคณะคลังสมองชุมชน ที่มีองค์ประกอบของกลุ่มคนทำงานด้านประชาสังคมและนักวิชาการซึ่งมีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เป็นความท้าทายต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดระบบสุขภาพของประเทศไทยที่มีความเสมอภาค เป็นธรรม ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ปราศจากการเลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งยกระดับและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยการประชุมในครั้งนี้มี ศ.กิตติคุณ นพ. ประพันธ์ ภานุภาค เป็นประธานคณะที่ปรึกษาและกล่าวเปิดประชุม และมีคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนโยบายสุขภาพของประเทศหลายท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการประชุมครั้งนี้ด้วย