FEATURES

โอมะครอนอาจไม่ทำให้ป่วยหนัก

โอมะครอนอาจไม่ทำให้ป่วยหนัก

ยาต้านไวรัสได้รับอนุมัติให้ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง

ยาต้านไวรัสได้รับอนุมัติให้ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง

โคแว็กซ์: ความปรารถนาที่ไร้เดียงสาเพื่อฉีดวัคซีนให้แก่ชาวโลก

โคแว็กซ์: ความปรารถนาที่ไร้เดียงสาเพื่อฉีดวัคซีนให้แก่ชาวโลก

วัคซีนโควิดที่ใช้ในโลกเกือบทั้งหมดอาจจะไม่ป้องกันไวรัสโอมะครอนได้

วัคซีนโควิดที่ใช้ในโลกเกือบทั้งหมดอาจจะไม่ป้องกันไวรัสโอมะครอนได้

Fact not Fear COVID-19 รู้ เข้าใจ ออกไปใช้ชีวิต

Fact not Fear COVID-19 รู้ เข้าใจ ออกไปใช้ชีวิต

จดหมายข่าว “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ”

จดหมายข่าว “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ”

กิจกรรม PrEP Dance Challenge

กิจกรรม PrEP Dance Challenge

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ

Get to know U=U more with these 6 universally proven facts

Get to know U=U more with these 6 universally proven facts

โอมะครอน: สิ่งที่เตือนไว้แล้วตั้งแต่ต้น

โอมะครอน: สิ่งที่เตือนไว้แล้วตั้งแต่ต้น

คลินิกของเรา

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.