FEATURES

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน PrEPower Designathon ตลอดเดือนตุลาคม 2566

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน PrEPower Designathon ตลอดเดือนตุลาคม 2566

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

IHRI ร่วมหารือกับเครือข่ายคนทำงานประเด็น HIV ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

IHRI ร่วมหารือกับเครือข่ายคนทำงานประเด็น HIV ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

IHRI จับมือชุมชนริมทางด่วนบางนา สร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนจนเมือง

IHRI จับมือชุมชนริมทางด่วนบางนา สร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนจนเมือง

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

13 จังหวัด คว้ารางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ” ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ภายใน 8 ปี

13 จังหวัด คว้ารางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ”  ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ภายใน 8 ปี

IHRI ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

IHRI ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และคณะ ร่วมหารือ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และคณะ ร่วมหารือ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก

คลินิกของเรา

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.