10 พฤศจิกายน 2565 – ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานในกลุ่มประชากร MSM/TG/SW, PWID และ Migrant ร่วมอบรมการใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) โดยชุมชนเพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง
.
IHRI นำโดยผู้อำนวยการบริหาร พญ.นิตยา ภานุภาค ในฐานะหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินงาน และร่วมขับเคลื่อน CLM ของประเทศเพื่อสนับสนุนบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการจัดบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันพัฒนาช่องทางในการรวบรวมและติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยให้ความสำคัญของข้อมูลที่ได้รับจากเสียงสะท้อนของผู้รับบริการในบริบทต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลไปพัฒนาบริการด้านสุขภาพและผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
.
ที่สำคัญยิ่ง ขอขอบพระคุณ นพ. สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค และคุณต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโครงการ มูลนิธิรักษ์ไทย ที่ได้กรุณาร่วมกล่าวเปิดการอบรม พร้อมให้แนวทางในการนำเครื่องมือนี้ลงไปเก็บข้อมูลที่เป็นความต้องการแท้จริงของผู้รับบริการ และนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบระบบบริการให้กับกลุ่มประชากร รวมทั้งการนำผลที่ได้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการให้บริการและเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จะทำให้บริการสุขภาพสำหรับชุมชนมีคุณภาพ อย่างมีมาตรฐานต่อไป
.