โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้จังหวัดต่างๆ

Read More

โอมะครอน: สิ่งที่เตือนไว้แล้วตั้งแต่ต้น

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ความไม่เท่าเทียมเกี่ยวกับการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ย่อมทำให้ไวรัสซาร์สโควีทู (SARS-CoV-2) สามารถแพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งในการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นต่อๆไปนั้นไวรัสย่อมมีโอกาสในการทำงานผิดพลาดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนำไปสู่ไวรัสผันแปร (variants) ต่างๆที่ปรับตัวให้สามารถแพร่กระจายได้ดีขึ้นหรือ

Read More

คนที่สองของโลกที่ร่างกายอาจกำจัดเอชไอวีได้เองโดยไม่ได้รับการรักษา

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ในกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 มีข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงชาวอาร์เจนตินาคนหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเธออาจหายจากการติดเอชไอวีโดยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell transplant หรือที่เคยเรียกกันว่าการปลูกถ่ายไขกระดูก)

Read More

การติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวีระดับโมเลกุล

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ เครื่องมือสำคัญของสาธารณสุขอย่างหนึ่งในการควบคุมโรคระบาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้วคือระบบติดตามตรวจสอบการติดโรคในประเทศเพื่อศึกษาแนวโน้มของการระบาด การติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวีก็เช่นเดียวกัน ระบบการติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวี (หรือ HIV surveillance) ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อรายใหม่

Read More

ผู้มีเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงต่อโควิด-19 สูง

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีเอชไอวีจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า 15,000 คน องค์การอนามัยโลกสรุปว่าเอชไอวี มีความสัมพันธ์อย่างเป็นอิสระต่อการป่วยโควิด-19 รุนแรง หรือการป่วยที่มีอาการสาหัส

Read More