ผลการศึกษาจากงานวิจัย ANCHOR (Anal Cancer HSIL Outcomes Research) พบว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักด้วยวิธีการแป๊ปสเมียร์ (Anal Pap Smear) ร่วมกับการใช้กล้องส่องทวารหนัก (High-Resolution Anoscopy) และรักษาทันทีหรือติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอเมื่อตรวจพบรอยโรคนั้น ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากทวารหนักได้ 57% จากการทดลองในกลุ่มตัวอย่างกว่า 10,723 คนในสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี และอายุ 35 ปีขึ้นไป

แม้ว่ามะเร็งปากทวารหนักจะเกิดจากเชื้อ HPV เช่นเดียวกันกับมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันพบว่าวิธีการตรวจคัดกรองนี้ยังคงใช้กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น ไม่มีการใช้กับกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปากทวหารหนักเพราะยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าเป็นวิธีการที่ได้ผล

จากผลการวิจัยนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันโรคมะเร็งจากเชื้อ HPV ที่อาจเกิดกับทุกคนได้ เราจึงขอแนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามข้อบ่งชี้ทางสุขภาพของเราค่ะ

ดูคลิปการแถลงข่าวผลการศึกษาของ Professor Palefsky ได้ที่นี่