สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขัน PrEPower Designathon ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้มวลชนมีส่วนร่วมในการออกแบบชุดบริการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้เพร็พอย่างมีประสิทธิภาพ