วันที่ 1 ธันวาคม 2565 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวีร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข