วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ นายแพทย์โสภณ เมฆธน