บทความโดย  อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ บทความเกี่ยวกับนักมานุษยวิทยาแขนงที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนเผ่าพันธุ์ต่างๆ (ethnographers)[1] ได้เรียนรู้จากผู้ใช้สารเสพติดสรุปว่า “ชาติพันธุ์วิทยา (หรือ ชาติพันธุ์วรรณนา) ทำให้เกิดข้อค้นพบที่สำคัญหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กลับมองว่าตนเองเป็นตัวรอง”