บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ การป้องกันการติดไวรัสเอชไอวีที่ได้ผลดีมากวิธีการหนึ่งคือการกินยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ใช้สำหรับรักษาผู้ที่มีเอชไอวี การป้องกันเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสได้รับการพิสูจน์จากการวิจัยทางคลินิกหลายโครงการและในปัจจุบันมียาต้านไวรัสเอชไอวีที่ได้รับอนุมัติให้ใช้สำหรับป้องกันการติดเอชไอวีทั้งยาชนิดกินและยาชนิดฉีด โดยหลักการณ์เดียวกันการป้องกันการติดไวรัสซาร์สโควีทู (SARS-CoV-2) ที่ทำให้คนป่วยเป็นโควิด-19 ด้วยยาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ก็น่าจะได้ผลเช่นกัน