บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ เครื่องมือสำคัญของสาธารณสุขอย่างหนึ่งในการควบคุมโรคระบาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้วคือระบบติดตามตรวจสอบการติดโรคในประเทศเพื่อศึกษาแนวโน้มของการระบาด การติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวีก็เช่นเดียวกัน ระบบการติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวี (หรือ HIV surveillance) ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อรายใหม่