วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา IHRI นำโดยผู้อำนวยการบริหาร พญ.นิตยา ภานุภาค ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายเอชไอวีเอดส์ประเทศไทย และ ผู้แทนจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้านการขับเคลื่อนงานเอชไอวีในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ สคร. สสจ. และแกนนำศูนย์องค์รวมในพื้นที่ โรงพยาบาลนำร่อง 4 พื้นที่ ได้แก่ รพ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รพ. ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รพ. ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และ รพ. ตรัง จังหวัดตรัง ได้ร่วมเวทีประชุมชี้แจงโครงการ U=U เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี เพศสภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรหลัก และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน U=U ภายใต้การดำเนินงานโครงการ Using U=U to explore and address multi-level HIV-related stigma and discrimination in Thailand

โดยมุ่งหวังที่จะศึกษาปัจจัยเชิงลึกที่มีผลต่อการสื่อสารเรื่อง U=U (Undetectable = Untransmittable) หรือตรวจไม่พบเชื้อ = ไม่ถ่ายทอดเชื้อ ซึ่งได้รับงบประมาณจาก UNAIDS อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Focal Countries Collaboration (FCC) ประเทศไทย โดยมุ่งหวังเพื่อค้นหาและผลิตแนวทางการสื่อสาร U=U ของประเทศไทย หลักสูตรและเครื่องมือการสื่อสาร และสื่อสาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ U=U เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวีและเพศสภาพทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับมติของ คช.ปอ. ในการใช้ U=U เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะเร่งรัดสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย